ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENT

Artikel 1 Algemeen

1. Holland Baits bv gevestigd te Platanenlaan 122, 2940 Stabroek, België
Overeenkomst: alle afspraken tussen Holland Baits bv en Wederpartij betreffende de levering van Producten en/of Diensten;
Diensten: de door Holland Baits bv te verrichten werkzaamheden van niet stoffelijke aard;
Producten: de te leveren stoffelijke objecten zoals beschreven in en welke onderwerp uitmaken van de Overeenkomst;
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Holland Baits bv afneemt;
Levering: de handeling waarbij zaken van Holland Baits bv na uitvoering van de Overeenkomst door Holland Baits bv ter beschikking worden gesteld aan Wederpartij.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Holland Baits bv., hierna te noemen: “Gebruiker” en een wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Het bedrag ter grootte van de factuur moet voldaan worden binnen 14 dagen na factuurdatum,

4. Wederpartij dient zich te houden aan schriftelijke afgesproken advies verkoopprijzen zoals vermeld in de prijslijst.

5. Leveringen uit voorraad verzenden wij binnen de 3 à 5 werkdagen.  Indien producten niet uit voorraad kunnen verzonden worden, zal de levering gebeuren tussen de 10 à 15 werkdagen.  De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na levering aan Wederpartij telefonisch en per email te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient de Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht to (doen) onderzoeken.

6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schoort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn (10 dagen) na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, vervangen.  Indien retournering wel mogelijk is, moet er altijd worden getracht eerst een retournering aan te vragen via info@hollandbaits.be .  U ontvangt de procedure tot retournering, met inbegrip van mogelijk retourkosten.

9. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Door Gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch deze op enige andere wijze te bezwaren. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Alle risico van beschadiging dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de gekochte zaken gaat onmiddellijk na levering op Wederpartij over. Wederpartij blijft tegenover Gebruiker aansprakelijk voor de bewaring in goede staat van de geleverde Producten tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

10. Voor alle bestellingen met een waarde van minder dan 200 Euro worden verzendkosten in rekening gebracht: minder dan 30kg zijn de verzendkosten € 9,95 binnen Nederland. Boven 30kg € 15 binnen Nederland. Voor alle leveringen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven. Deze kunnen per bestelling opgevraagd worden.
Voor alle bestelling met een waarde van boven de 200 Euro worden er geen verzendkosten in rekening gebracht binnen Nederland. Voor alle leveringen met een waarde van boven de 200 Euro buiten Nederland gelden afwijkende tarieven. Deze kunnen per bestelling opgevraagd worden.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kortingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

Artikel 3 Risico-overgang

1. Het Risico van verlies, beschadiging of waarde vermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 4 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruikers partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van de Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterst hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Holland Baits bv
Platanenlaan 122
2940 Stabroek
België

ING IBAN: BE58 3631 9105 5179
BTW nr. : BE0732.851.925